frida.bg
четирилистната детелина

Магия и сакрална геометрия в четирилистната детелина

Случайни суеверия не съществуват. Голяма част от скритото познание за света, което не може да бъде обяснено с термините на конвенционалната наука се е предавало през вековете чрез устната реч и е стигнало до нас под формата на притчи и вярвания. Такова е и суеверието, свързано с енергийното въздействие на сакралната геометрия, вплетена в символа на четирилистната детелина.

Четирилистната детелина е тълкувана в поверията на различни култури като даряваща късмет и щастие на своя притежател или на онзи, който я съзре сред общата зеленина. Нейната форма не е случайна приумица на Майката Природа, както няма нищо случайно и ненужно в природата около нас. Във всяка една природна форма се крие божествена симетрия, която се приема в езотериката като мощен енергиен катализатор, подпомагащ правилната функция на живата материя и цялостния жизнен процес на планетата Земя.

Всички живи растения в природата – дървета, треви, цветя – имат свойството да си взаимодействат с определен тип енергия и да я препредават в пространството наоколо и върху всичко, и всеки, който по някакъв начин си взаимодейства с това пространство.

`четирилистната детелина

Тази енергетика способства за поддържане на биосферата, за повдигане на жизнените вибрации и балансираното развитие на планетата по най-хармоничен и безусловен начин.

Всички растения, чиято форма наподобява четирилистие, въздействат чрез енергия, която можем да обясним чрез символиката, характерна за тяхната специфична сакрална геометрия. Ако обърнете внимание на четирилистната форма, ще забележите приликата с два основополагащи езотерични символа – кръст и два пресечени знака за безкрайност.

Кръстът в езотеричното познание, е символ на земното проявление и битието на човека по хоризонтал и вертикал. Древният предхристиянски кръст е символ на човешкото тяло и на житейския цикъл, през който то преминава, редувайки деня с нощта, раждането със смъртта, както и самата жизненост и сила, които правят възможен живота в тялото на човека.

четирилистната детелина

Освен като кръст, формата на четирилистната детелина може да бъде видяна като два симетрично пресечени знака за безкрайност.

Знакът на безкрайността символизира космическата цикличност и вселенското изобилие. Той се използва в целителни практики и за подсилване на различни положителни качества и състояния.

Както кръста, така и символът за безкрайност, са мощни енергийни генератори, които имат свойството да преобразуват отрицателната енергия в положителна.

четирилистната детелина

Всичко в природата е идеално и отговарящо на принципа на златното сечение.

Всички растение и всички форми, изпълняват функцията на естествени хармонизатори и взаимодействат с определени енергийни спектри, така че да балансират и поддържат цялото на енергийно ниво.

Хора, които са в непосредствено взаимодействие с енергията на природните хармонизатори, могат да усещат и да се възползват от нейното положително въздействие.

Енергията на сакралната геометрия, заложена в природата, може да се използва за хармонизиране на пространството, за преобразуване на отрицателни влияния и стимулиране на положително въздействие чрез картини, фотографии, аксесоари, амулети, хербарии и живи растения, наподобяващи четирилистието в детелината, както и всяка друга естествена симетрична форма.

Източник: Masha & The Magic